อวดแม็กซ์สวย ตะลุยทั่วไทย: 5 สถานที่ ทำบุญ เวียนเทียน ในวันมาฆบูชา

พอเปิดปฏิทินเดือนกุมภา-มีนาหาวันหยุดนักขัตฤกษ์ในช่วงนี้ก็คือวันมาฆบูชา ซึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็นวันที่พระสงฆ์ผู้ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าและบรรลุพระอรหันต์แล้ว 1,250 รูป มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายที่เวฬุวันมหาวิหาร ในกรุงราชคฤห์